Leadership

Leadership


Dean Emeritus

1483665303113810.jpg

Xu KuangdiDean

1483665343109818.jpg

Xu NingshengAcademic Vice DeanExecutive Vice Dean

1483665497718838.jpg1483665525119479.jpg

Peng Xizhe                  Zhang YiVice Dean
General Secretary

1483665539131534.jpg

Chen Yinzhang